Slovenská akadémia manažmentu
World Oxford Coaching Centre of Slovak
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi návštevníkom (ďalej len „používateľ“) webovej stránky www.samtesty.sk (ďalej len „stránka“) a spoločnosťou W Oxford CCS s.r.o., prevádzka Košická 52/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 019 271, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 87257/B (ďalej len „poskytovateľ“).
2. Právny vzťah upravený týmito podmienkami vzniká okamihom, keď používateľ po vyplnení niektorého zo spoplatnených testov uvedených na stránke odošle sms za účelom poskytnutia výsledku vyplneného spoplatneného testu.
3. Odoslaním sms za poskytnutie výsledku vyplneného testu používateľ akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky.
II. Základné pojmy
1. Testy – na stránke sa nachádza niekoľko druhov testov, a to nespoplatnené všeobecne dostupné testy, nespoplatnené testy dostupné po zadaní prihlasovacieho mena a hesla a spoplatnené testy.
2. Nespoplatnené všeobecne dostupné testy – tieto testy sú k dispozícii každému používateľovi a získanie výsledku a certifikátu nie je spoplatnené a nevyžaduje zadanie prihlasovacieho mena ani hesla.
3. Nespoplatnené testy dostupné po zadaní prihlasovacieho mena a hesla – tieto testy sú dostupné po zadaní prihlasovacieho mena a hesla a slúžia hlavne interným potrebám Slovenskej akadémie manažmentu.
4. Spoplatnené testy – výsledok týchto testov spolu s certifikátom o absolvovaní bude k dispozícii po zaplatení poplatku vo forme spoplatnenej správy SMS.
5. Certifikát – certifikát dostupný po absolvovaní určitých testov obsahuje názov testu, výsledok dosiahnutý v teste určený číselne, slovne alebo ľubovoľnou kombináciou týchto dvoch možností, ako aj sériové číslo certifikátu, ktoré umožňuje jeho overenie v budúcnosti.
III. Práva a povinnosti používateľa
1. Používateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom e-mailu alebo poštou kontaktovať poskytovateľa a požiadať ho o vymazanie svojich osobných údajov z databázy. Tento úkon sa vykoná do troch dní od podania žiadosti.
2. Používateľ berie na vedomie, že stránka nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia, prípadne iné nepredvídané výpadky služby.
IV. Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie ani obmedzenie poskytovania služieb v dôsledku konania tretích osôb, zásahu vyššej moci alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačné spojenie atď.).
2. Po vyplnení testu a riadnom odoslaní sms je poskytovateľ povinný sprístupniť používateľovi jeho výsledok, najmä číselné alebo slovné vyhodnotenie testu a možnosť vytvorenia certifikátu vo forme dokumentu PDF.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vykonávaním ani vyhodnocovaním testov. Používateľ výslovne berie na vedomie, že poskytovateľ poskytnuté testy získal a používa ich na základe platne uzatvorených licenčných zmlúv, ochranou autorských práv s ich príslušnými vlastníkmi alebo osobami, ktoré s nimi môžu nakladať.
V. Ochrana osobných údajov
1. Používateľ týmto dáva poskytovateľovi súhlas na použitie jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a sériové číslo certifikátu pre potreby evidencie vydaných certifikátov.
2. Osobné údaje získané podľa predchádzajúceho bodu poskytovateľ žiadnym spôsobom nezverejňuje, tretím osobám nesprístupňuje ani neposkytuje a tieto osobné údaje neprenáša do zahraničia.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že osobné údaje používateľov chráni v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
VI. Platobné podmienky
1. Za poskytnutie výsledku spoplatneného testu a príslušného certifikátu je používateľ povinný uhradiť poskytovateľovi cenu vo výške stanovenej pri jednotlivých spoplatnených testoch, pričom tieto ceny sú vrátane DPH.
2. Cena podľa predchádzajúceho bodu je splatná prostredníctvom služby spoplatnenej správy SMS, ktorú zabezpečuje spoločnosť Elet, s.r.o., a to najneskôr do zatvorenia okna/karty webového prehliadača s vyplneným testom. Ak sa do tejto doby cena sms nezaplatí, právo používateľa na poskytnutie výsledku testu a certifikátu zaniká.
3. Po uhradení ceny za zobrazenie výsledku môže používateľ kedykoľvek získať certifikát zadaním sériového čísla certifikátu.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Všetok obsah stránky a forma zachytávajúca tento obsah (grafický vzhľad a úprava stránky) a ich príslušné časti sú autorským dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a podľa príslušných autorsko-právnych predpisov a každé ich použitie bez súhlasu autora alebo vlastníka licencie je porušením autorských práv a môže byť trestné.
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, a to tak, že zverejní ich posledné nové a úplné znenie na tejto web-stránke. Takýmto zverejnením nadobudne nové znenie Všeobecných obchodných podmienok účinnosť, pokiaľ nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach stanovený neskorší dátum.
3. Službu on-line testov na stránke www.samtesty.sk technicky zabezpečuje spoločnosť Web Web, v.o.s., so sídlom Čilistovská 3, 931 01 Šamorín, IČO: 44 734 921.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu činnosť používateľov stránky ani za spôsob, akým ju využívajú.
5. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.1.2015.
VIII. Kontaktné údaje poskytovateľa
W Oxford CCS s.r.o., Košická 52/A , 821 08 Bratislava, e-mail: testy@samtesty.sk, www.samtesty.sk
Jazykové testy
Jazykový test Oxford Univerzity: Oxford Intensive School of English
viac...
Vedomostné testy
Test úrovne vedomostí z celostného manažmentu
viac...
Manažérske testy
Ohodnotenie zmyslu pre spravodlivosť
Ohodnotenie vlastného time managementu
viac...
(c) Samtesty.sk, 2014, Created by Web Web, v.o.s., Powered by WebTesty.sk, Spoplatnené cez PlatbaMobilom.sk